مشاهده همه 12 نتیجه

عصب کشی دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

عکس رادیولوژی دهان و دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

دندان پزشکی کودکان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

جراحی عمومی و تخصصی دهان و دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

درمان لثه

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

جرمگیری دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

ترمیم دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد) ۲- اخذ وام 3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه ۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی ۵- انجام تراکنش ۶- شروع خدمات ۷- اتمام خدمات شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

پروتز دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

ایمپلنت دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

لمینت دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

کامپوزیت دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱

ارتودنسی دندان

با ما تماس بگیرید

-مراحل دریافت خدمات :

۱- برآورد اولیه (چه مواردی نیاز دارد)

۲- اخذ وام

3- گرفتن نوبت توسط CRM برای معاینه اولیه

۴- معاینه اولیه و مشخص شدن کل هزینه پزشکی

۵- انجام تراکنش

۶- شروع خدمات

۷- اتمام خدمات

شماره تماس کارشناسان ما: ۹۱۰۳۰۶۹۹-۰۲۱ |   ۹۱۰۳۰۶۸۵-۰۲۱    |   ۲۸۴۲۹۹۰۸-۰۲۱